ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565

10 มกราคม 2565

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565