ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564

30 มีนาคม 2564

 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 นางสาวรัชนี วงศ์ภูมิชัย ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนสร้างความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้มีความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงาน การดูแลอาคารให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย