โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

29 เมษายน 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

o8 ถาม-ตอบ

o9 Social Network

o10 แผนดำเนินงานประจำปี

o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ

o17 E-Service

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุประจำปี

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o34 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polycy)

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน