ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางอรุณ ธาราวุฒิ
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม