ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม