เฝ้ารับเสด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

25 กุมภาพันธ์ 2566