ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานแรงงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

08 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายวิชัย  จันทร์บุญ  ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานแรงงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านกำลังแรงงาน ความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ในภาพรวมของจังหวัด ประสาแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมทั้งติดตามและดำเนินงานตามแผนการพัฒนากำลังแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือ แรงงานสมุทรสงคราม