ภาพประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสมุทรสงคราม
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานแรงงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ นายวิชัย จันทร์บุญ  ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นางสาวสุนัน จันทร์ตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ในเขตพื้นที่ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อมอบของเยี่ยมให้ผู้ทุพพลภาพของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๒ ราย เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการเยี่ยมเชิงรุกและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ทุพพลภาพ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา
วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวิชัย  จันทร์บุญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม ๕ส ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม  ประจำไตรมาส ๒ ประจำปี ๒๕๖๕