ภาพประชาสัมพันธ์

28/9/2566 สปส.ชลบุรี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย (THAI NATIONAL FLAG DAY) ประจำปี 2566” ณ บริเวณชั้น 5 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
28/9/2566 สปส.ชลบุรี ร่วม “ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9/2566” พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
28/9/2566 สปส.ชลบุรี ตาม “โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ประจำปี 2566” เพื่อแสดงความห่วงใย พร้อมพูดคุยให้กำลังใจ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
28/9/2566 สปส.ชลบุรี ลงพื้นที่ดูสถานที่เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
27/9/2566 สปส.ชลบุรี ดำเนิน “โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ (SERVICE DELIVERY UNIT) ประจำปี 2566” ณ โรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
27/9/2566 สปส.ชลบุรี มอบของแก่ผู้ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม ตาม “โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ประจำปี 2566” ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ราย
27/9/2566 สปส.ชลบุรี จัดการประชุม “คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดชลบุรี (ชุดที่13) ครั้งที่ 4/2566” ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
25/9/2566 สปส.ชลบุรี ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ “ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” จัดโดยศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัย ณ คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต (LIFESTYLE MEDICINE CLINIC) ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
21/9/66 สปส.ชลบุรี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม (นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน) เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
20/9/2566 สปส.ชลบุรี ดำเนิน “โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ (SERVICE DELIVERY UNIT) ประจำปี 2566” ณ ตลาดนัดเกษตรกร อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
20/9/2566 สปส.ชลบุรี ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (MOU) จำนวน 1 แห่ง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
20/9/2566 สปส.ชลบุรี เข้าเยี่ยมผู้ประกันตนในสถานพยาบาล ณ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ได้จัด “ประชุมสร้างการรับรู้การจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม” รุ่น 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ได้จัด “ประชุมสร้างการรับรู้การจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม” จำนวน 3 รุ่น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
14/9/2566 สปส.ชลบุรี ร่วม “ตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลหลักในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2566” ณ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
14/9/2566 สปส.ชลบุรี ร่วม “ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการและติดตามเร่งรัดหนี้” ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
13/9/2566 สปส.ชลบุรี ร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เพื่อขอคำแนะนำวิธีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ณ ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี อำเภอเมื
13/9/2566 สปส.ชลบุรี ดำเนิน “โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ (SERVICE DELIVERY UNIT) ประจำปี 2566” ณ โรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
12/9/2566 สปส.ชลบุรี ร่วม “กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ณ ศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
12/9/2566 สปส.ชลบุรี ร่วมบูรณาการ “ตรวจคัดกรอง เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดชลบุรี” จำนวน 2 แห่ง สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำ
 1 2 3 >  Last ›