สํานักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพจังหวัดสมุทรสาคร


 สํานักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพจังหวัดสมุทรสาคร