ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
24-02-2566 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมทุรสาคร สาขากระทุ่มแบน 16-03-2566 - 16-03-2566
17-02-2566 ขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน ปี 2566 17-02-2566 - 20-02-2566
09-11-2564 ขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน 09-11-2564 - 17-11-2564