รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 - 70 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2564

21 กุมภาพันธ์ 2564

                  รับสมัครบุคคลที่มีอายุ ๖๐ - ๗๐ ปี เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามโครงการส่งเสริมการจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๔