ประกาศสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

18 สิงหาคม 2564

ประกาศสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเมหาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน