เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาการ และกลุ่มทั่วไป มารายงานตัว

21 มิถุนายน 2565

เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาการ

และกลุ่มทั่วไป  มารายงานตัว

        ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมมารายงานตัวมารายงานตัว ในวันศุกร์ที่  1  กรกฎาคม  2565

เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมอำพล  สิงหโกวินท์  ชั้น 6  อาคารอำนวยการ

สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รายละเอียด ดังนี้

กลุ่มวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม  ลำดับที่ 100 – 112

 

กลุ่มทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม  ลำดับที่ 45 – 52

 

ทั้งนี้ โปรดนำเอกสารมาในวันที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2. คุณวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป              

4. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา

 

อนึ่ง หากท่านไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่ประสงค์เป็นพนักงานประกันสังคมทุกกรณี

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม โทร. 0 2956 2147

ตรวจสอบรายชื่อขึ้นบัญชี  ..... ที่นี้