การเปิดบริการ ​ช่องทางการติดต่อ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน

22 ธันวาคม 2563

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน จัดมาตรการเตรียมรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกันตนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 ในจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ 

1. ยกระดับความเข้มงวดตามมาตรการป้องกันโควิด โดยทำการล้างบริเวณสำนักงาน ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณภายใน ภายนอกอาคาร ตรวจคัดกรอง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง 

2. ปรับรูปแบบการให้บริการไม่ให้บริการแบบเผชิญหน้า โดย จัดกล่องรับเอกสารไว้หน้าอาคารให้ผู้ติดต่อจดชื่อ นามสกุล เรื่องที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้แล้วให้กลับบ้าน 

3. ให้เจ้าหน้าที่ที่เคยเข้าไปพื้นที่เสี่ยงกักตัว 5 ราย 

4. ให้เจ้าหน้าที่ของสนง.เข้ารับตรวจหาเชื้อ COVID 19 ทุกคน 5. งดออกดำเนินโครงการนอกสถานที่/งดออกตรวจสถานประกอบการ 

6. ติดตามสถานการณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายจ้าง/สถานประกอบการ และสื่อสารข้อมูลต่างๆผ่านเครือข่ายไลน์กลุ่ม บวร/โรงงาน