ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม DO'S DON'TS
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครจัดการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุมกรมครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ผ่านระบบ VDO Conference
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่นด้านการชำระเงินสมทบ และ ประกาศเกีรติคุณเครือข่าย
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมโครงการอำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม รุ่นที่ 2 (ภาคกลาง)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ส่งผลงานประกวดแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 ครับรอบ 33 ปี
นางพรนภา เพ็งปาน เครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 รับโล่ เครือข่าย
สถานประกอบการจังหวัดสมุทรสาคร รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบการลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง SSO Family Run 2023
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 33 ปี
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมสำนักงานประกันสังคมประจำเดือนสิงหาคม 2566
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร ครังที่ 8 ประจำปี 2566
ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิะีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 และประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพสำนักงานประกันสังคม ผ่านระบบ VDO Conference
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมกรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 ผ่านระบบ VDO Conference
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
 1 2 3 >  Last ›