ITA

05 เมษายน 2567

O1 โครงสร้างหน่วยงาน


O2 ข้อมูลผู้บริหารผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุ่ธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

O5 ข้อมูลการติตดต่อหน่วยงาน 

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

O9 Social Network

O10 แผนงาน/โครงการ ประจำปี 2564

O11 รายงานตวัชี่วัดผลการปฏิบัติราชการราอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

O12 รายงานผล/แผนงานโครงการ ประจำปี 2563

O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก

    ขั้นตอนการให้บริการ 36 กระบวนงาน

O15 สถิติข้อมูลการให้บการ

O16 รายงานความพึงพอใจ

O17 E-Service

O18 งบประมาณเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564

O19 รายงานแผน-ผล การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564

O20 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563

O21 แผนการจัดซื้อจักจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพะสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

O26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารส่วนบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อวเรียนการทุจริต

O32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติงานของข้างราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ หรือ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริการโดย 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (ผู้บริหาร)

O36 การประเมินความเลี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2565

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 รายงานการกำหับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน