ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม

18 มีนาคม 2563

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ 1 - 7 , (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 8 - 14 และ (สำรอง) ลำดับที่ 15 มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม