เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 ลำดับที่ 196 - 201 มารายงานตัว

12 กุมภาพันธ์ 2563

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 ลำดับที่ 196 - 201 มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ขอให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาในวันที่รายงานตัว
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
3. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริง)
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. ใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน 1 เดือน
อนึ่ง หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม