คณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้งที่ 6/2563

24 เมษายน 2563

        นายมนัส แจ่มเวหา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้งที่ 6/2563
ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ทั้งหมด 182 เรื่อง ดังนี้
        1 พิจารณาเรื่องกรณีตาย จำนวน 3 เรื่อง
        2. พิจารณาเรื่องการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน จำนวน 1 เรื่อง
        3. พิจารณาเรื่องการขอคืนเงินสมทบ จำนวน 2 เรื่อง
        4. พิจารณาเรื่องกรณีว่างงาน จำนวน 44 เรื่อง
        5. พิจารณาเรื่องกรณีเจ็บป่วย จำนวน 3 เรื่อง
        6. พิจารณาเรื่องมาตรา 39 จำนวน 129 เรื่อง