อนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2/256

24 เมษายน 2563

         สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม มีวาระการประชุม พิจารณาของเขตงาน (TOR) โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application พิจารณาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม โครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อบริการงานประกันสังคม และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันสังคม กรณีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
         เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม