ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบข้อเขียน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ

12 กรกฏาคม 2564