Mac OS X  2ATTR;99com.apple.quarantine0081;5a712dea;Chrome;09409901-FEF2-424B-AFA0-5BBEA20EA6ABThis resource fork intentionally left blank 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
09-08-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 จัดจ้างทำตรายาง
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน.pdf
เฉพาะเจาะจง 09-08-2566 - 10-08-2566
( 08:30 - 16:30 )
09-08-2566 - 10-08-2566
( 08:30 - 16:30 )
10-08-2566
25-07-2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  TOR.pdf
เฉพาะเจาะจง 25-07-2566 - 31-07-2566
( 08:30 - 16:30 )
25-07-2566 - 31-07-2566
( 08:30 - 16:30 )
31-07-2566