Mac OS X  2ATTR;99com.apple.quarantine0081;5a712dea;Chrome;09409901-FEF2-424B-AFA0-5BBEA20EA6ABThis resource fork intentionally left blank 

ข่าวประกาศ

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ทำงานกับสำนักงานประกันสังคม และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้้ผ่านการคัดเลือกบุคคล 60 ปีขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ทำงานกับสำนักงานประกันสังคม และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566