ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
19-01-2566 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม
18-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01-2566 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 4 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-12-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง ๕ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-12-2565 โครงการจ้างรับ/ส่ง และประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีบำบัดทดแทนไต
15-12-2565 โครงการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง และกณีทุพพลภาพ (ระยะเวลา 12 เดือน)
13-12-2565 จ้างบำรุงรักษาระบบการตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
13-12-2565 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ปี 2566 (สปส.พท.7)
13-12-2565 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม ปี 2566 (สปส.พท.7)
09-12-2565 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของสำนักงานประกันสังคม
09-12-2565 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานประกันสังคม
07-12-2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2565 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ และงบประมาณ สำนักงานประกันสังคม
07-12-2565 โครงการจ้างรับ/ส่ง และประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
06-12-2565 เช่าโปรแกรมสำหรับควบคุมงานประมวลผลแบบ Batch
01-12-2565 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
01-12-2565 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม และอุปกรณ์ต่อพ่วงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
 1 2 3 >  Last ›