สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
16-01-2566 สัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ซ009-65
16-12-2565 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ จ053-65
07-12-2565 สัญญาจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทป้ายไวนิล จ052-65
09-11-2565 สัญญาซื้อขายโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานประกันสังคม เครื่องปรับอากาศนอกบัญชีนวัตกรรม จำนวน 71 เครื่อง ซ012-65
09-11-2565 สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ051-65
09-11-2565 สัญญาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ จ050-65
26-10-2565 สัญญาจ้างโครงการคู่มือนายจ้างกองทุนเงินทดแทน จ028-65
11-10-2565 สัญญาจ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและกำหนดนโยบายของสำนักงานประกันสังคม จ048-65
11-10-2565 สัญญาจ้างจัดทำโครงการพัฒนา ITIL และแผนการดำเนินงานต่อเนื่องของระบบงานสารสนเทศ IT-BCP (IT Business Continuty Plan) จ049-65
27-09-2565 สัญญาซื้อชายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ซ011-65
07-09-2565 สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์กองทุนเงินทดแทน จ047-65
31-08-2565 สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสือออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) จ046-65
31-08-2565 สัญญาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) จ045-65
31-08-2565 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร จ044-65
31-08-2565 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 จ043-65
10-08-2565 สัญญาจ้างจัดทำปฏิทินประกันสังคม ปี 2566 จ040-65
05-08-2565 สัญญาจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม จ041-65
27-07-2565 สัญญาจ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จ036-65
22-07-2565 สัญญาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ ละครสั้นทางสื่อโทรทัศน์ จ042-65
20-07-2565 สัญญาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จ039-65
 1 2 3 >  Last ›