ด้วยส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง จะด ำเนินกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗

10 สิงหาคม 2565