สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-09-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 66
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 66.pdf
01-08-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 66
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 66.pdf
01-07-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 66
01-06-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566
01-05-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 66
01-04-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 66
01-03-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 66
01-02-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 66
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 66.pdf
01-01-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2565
01-12-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 65
01-10-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน - ตุลาคม 65
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 65.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 65.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 65.pdf
01-07-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 65
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม65.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 65.pdf
01-06-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2565
09-05-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2565.pdf
01-01-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 64
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 64.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 64.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 64.pdf
02-08-2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 64