รายงานการวิจัย  ค้นหา

รายงานผลวิจัยเรื่อง ประเมินประสิทธิผลของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีชราภาพ

บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยเรื่อง ประเมินประสิทธิผลของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีชราภาพ

การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานเพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน

รูปแบบแนวทางการจัดบริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตรที่เหมาะสมสาหรับผู้ประกันตน (Guidelines on Providing Appropriate Maternal Health Benefits for the Social Security Fund of Thailand)

แนวทางการจัดระบบบริการทางการแพทย์ในรูปแบบองค์กรเครือข่ายสุขภาพ Health Maintenance Organization : HMO ในระบบประกันสังคม

รูปแบบแนวทางการจัดบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมที่ทำให้สุขภาพช่องปากและฟันของผู้ประกันตนดีขึ้น

รายงานผลวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคม

รายงานผลการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน

รายงานผลวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างทำงานบ้าน

การสำรวจพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานประกันสังคม

คุณภาพชีวิตของผู้ที่บาดเจ็บรุนแรงหลังสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคม

สาระที่ได้จากการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2558

แนวทางบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลพื้นฐานในระบบประกันสังคม

การศึกษาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม

การบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์กรณีฉุกเฉิน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ ในระบบประกันสังคม

การพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนประกันสังคมแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ

รูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพื่อผู้ประกันตน