รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60-70 ปี เข้าทำงาน ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564

17 ธันวาคม 2563