วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

  ภารกิจหลัก ปรากฏตามกฎกระทรวง 

“การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง”

ค่านิยม (Core Value)

         

          CHANGEs

                   Creative                                            สร้างสรรค์

                   Helpful                                              เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ

                   Accountability                                     สำนึกรับผิดชอบ

                   Notable Leadership                              เป็นผู้นำที่โดดเด่น

                   Go forward into the Digital World           ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล

                   Expert & Ethics                                   เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม

                   Sacrifice                                            ทุ่มเท และเสียสละ