ยกเลิกการใช้สำเเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

17 กันยายน 2564