ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
ยกเลิกการใช้สำเเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานประกันสังคม
การรับสมัครพนักงานประกันสังคม เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในการเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
 1 2 >