วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภารกิจหลัก ปรากฏตามกฎกระทรวง 

    “การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน 

                               โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง ”