O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

27 มีนาคม 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ..
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ..
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ..