แผน/รายงานดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

25 มีนาคม 2566

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม

จำแนกตามงบประมาณรายจ่ายและประเภทค่าใช้จ่าย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี

- รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564

รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565

รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566