การขับเคลื่อนจริยธรรม

16 มีนาคม 2566

เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
ผ่านการอบรม "หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต"
จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและกรมบัญชีกลาง 


 อ่านทั้งหมด