21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24 พฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้

- เดือนมกราคม 2566

- เดือนกุมภาพันธ์ 2566

- เดือนเมษายน 2566


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
- ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566)