21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

30 พฤษภาคม 2567


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2567 รายละเอียดดังนี้
- เดือนมกราคม 2567

- เดือนกุมภาพันธ์ 2567

- เดือนเมษายน 2567


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้

- เดือนมกราคม 2566 

- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

- เดือนเมษายน 2566 

- เดือนพฤษภาคม 2566

- เดือนมิถุนายน 2566

- เดือนตุลาคม 2566

- เดือนธันวาคม 2566 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์

- เดือนกรกฎาคม 2566

- เดือนสิงหาคม 2566

- เดือนกันยายน 2566