ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

19 มกราคม 2567


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปี 2566

-  ประจำไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565 )

- ประจำไตรมาสที่ 3

- ประจำไตรมาสที่ 4


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปี 2567 


ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 )