การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565

24 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
ณ  ห้องประชุมพานหิน (201) ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี


เรื่องเพื่อทราบ  
1 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)  ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัด
2 รายงานสถานการณ์ด้านประกันสังคมในจังหวัดปราจีนบุรี
3 รายงานสถานการณ์บริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม ไตรมาสที่ 3 ณ 31 ธันวาคม 2564
4 รายงานสถานการณ์บริหารเงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน ไตรมาสที่ 3 ณ 31 ธันวาคม 2564
5 การสร้างเครือข่าย “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน/โรงงาน
6 รายงานการค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี 
7 ผลการปฏิบัติงานการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย
8 การขออนุมัติจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นสูญของสำนักงานประกันสังคม

เรื่องเพื่อพิจารณา
พิจารณาผู้ประกันตนที่ยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย