ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
22-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-05-2565 - 03-03-2564
( 08:30 - 16:30 )
12-05-2565 - 23-05-2565
( - 00:00 )
04-03-2564