สปจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจกับคณะที่ปรึกษาตรวจประเมินให้บริการทางการแพทย์

09 พฤศจิกายน 2564