สปจ.ภูเก็ต ร่วมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต

13 สิงหาคม 2564