สปจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (ศบค.) จังหวัดภูเก็ต

23 สิงหาคม 2564