สปจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม กับคลินิกทันตกรรมสวนหลวง

30 กันยายน 2564