สปจ.ภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

21 กันยายน 2564

สปจ.ภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔