วิดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

06 สิงหาคม 2564

http://nscr.nesdb.go.th/สื่อวีดีโอ/