ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
สปจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมกับคลินิกรักฟัน
สปจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
สปจ.ภูเก็ตร่วมประชุมรับมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
สปจ.ภูเก็ต ออกประชาสัมพันธ์และรับสมัครเครือข่ายประกันสังคม
สปจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจกับคณะที่ปรึกษาตรวจประเมินให้บริการทางการแพทย์
สปจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)
สปจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม กับคลินิกทันตกรรมสวนหลวง
สปจ.ภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สปจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 3/2564
สปจ.ภูเก็ต ร่วมมอบของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 31 ปี
สปจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2564
สปจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมกับคลินิกทันตกรรมเดนทัลแอนด์นิวโร สหคลินิก
สปจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (ศบค.) จังหวัดภูเก็ต
สปจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สปจ.ภูเก็ต ร่วมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID ๑๙
วิดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
สปจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 45/2564
สปจ.ภูเก็ต จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และฝ่ายปกครองอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตรวจแคมป์ก่อสร้าง
สปจ.ภูเก็ต ออกเยี่ยมผู้ทุพพลภาพประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลฉลองและตำบลราไวย์
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›