ป้องกันและปราบปรามการทุจริต/No Gift Policy

22 มีนาคม 2567

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต/No Gift Policy

   แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริต

   ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

   ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตปี 2564

   ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

   แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ การประกาศนโยบาย no gift policy

   การประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ประจำปี 2566

   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2566

   โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ปี 2566

   การประเมินความเสี่ยงทุจริต ปี 2566

   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

   รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม

   ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ปีงบประมาณ 2567