ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

25 มีนาคม 2567

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

   ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปี 2562

   ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปี 2564

   แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564

   ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปี 2565

   การประเมินความเสี่ยงทุจริต ปี 2566

   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566

   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2566

   โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ปี 2566

   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2566

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2566

   แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2567

   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

   รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566

   รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567

   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ ประจำปี 2566

   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปี 2566